Tutustu kesän taiteilijoihin

Maija Albrecht
Katja Antonoff
Risto-Pekka Blom
Mi Duncker
Erika Erre
Ilmari Gryta
Minna Havukainen
Hanna-Riikka Heikkilä
Päivi Häkkinen
Pekka ja Teija Isorättyä
Terhi Kaakinen
Raimo Kela
Maura Korhonen
Tiina Laasonen
Antti Laitinen

Ville Mäkikoskela
Camilla Nenonen
Kalle Nieminen
Antti Oikarinen
Katri Oikarinen
Meri Peura
Anssi Pulkkinen
Reijo Puranen
Antti Pussinen
Okko Pöyliö
Taneli Rautiainen
Antti-Ville Reinikainen
Jaana Ristola
Vappu Rossi

Jukka Rusanen
Jarkko Räsänen
Heidi Saramäki
Kimmo Schroderus
Noora Schroderus
Sanni Seppä
Maria Stereo
Nestori Syrjälä
Anna-Sofia Sysser
Kirsti Tuokko
Kalle Turakka Purhonen
Pauliina Turakka Purhonen
Anniina Veijalainen
Pekka Walliander